wave

Algemene Voorwaarden Mar Talent & Development

Artikel 1 Definities

 1. Met opdrachtnemer wordt bedoeld Mar Talent & Development, handelsnaam van eenmanszaak Marja Marcus, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 6936217 die op het gebied van coaching, workshop, training, advies of aanverwante werkzaamheden diensten aanbiedt onder toepassing van deze algemene voorwaarden.
 2. Met opdrachtgever wordt bedoeld de persoon of rechtspersoon die de offerte ondertekend en daarmee de opdracht vertrekt.
 3. Met opdracht wordt bedoeld de tussen opdrachtnemer en opdrachtgever overeengekomen diensten die opdrachtnemer levert zoals vastgelegd in de getekende offerte c.q. overeenkomst.
 4. Met coachee wordt bedoeld de persoon die deelneemt aan een coachings- of begeleidingstraject.
 5. Met deelnemer wordt bedoeld de persoon die deelneemt aan een workshop of training

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere offerte en overeenkomst gesloten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met derden, indien deze door opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken.
 3. De Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing.
 4. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen tussen partijen.

Artikel 3 Betrokkenheid, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

 1. Het deelnemen aan een coachingstraject of workshop/training is een doel- en resultaatgerichte methode voor individuen die willen leren en is gericht op het werken aan persoonlijke en/of professionele ontwikkeling. Dit vraagt van de coachee/deelnemer een actieve betrokkenheid en verantwoordelijkheid voor het bereiken van het besproken doel, dan wel voor het werken aan de aangegeven punten ter verbetering.
 2. Opdrachtnemer spant zich in om de gegeven opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting en niet van een resultaatverplichting. Coachee/deelnemer en opdrachtgever zijn zich ervan bewust dat opdrachtnemer geen garantie kan geven op de vooraf bepaalde te behalen doelen.
 3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
 5. Opdrachtnemer kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor enige vorm van directe of indirecte schade die opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen door de coachee/deelnemer naar aanleiding van coaching/workshop/training.

Artikel 4 Offertes

 1. De door opdrachtnemer gemaakte offerte voor een opdracht is vrijblijvend. Zij is geldig gedurende 30 kalenderdagen, tenzij anders is aangegeven.
 2. De offerte wordt een overeenkomst op het moment dat opdrachtgever de offerte ondertekend terugstuurt dan wel per mail de offerte bevestigt en de opdracht verstrekt.
 3. Opdrachtnemer is aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door opdrachtgever ondertekend dan wel bevestigd binnen 30 kalenderdagen plaatsvindt.

Artikel 5 Tarieven, facturatie en betalingsvoorwaarden

 1. Offertes zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat in voor de juistheid van alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht. De gerekende tarieven en gegeven kostenramingen zijn gebaseerd op deze juistheid en volledigheid.
 2. Met betrekking tot de tarieven en daarop gebaseerde kostenramingen staat in de offerte aangegeven wat daar specifiek onder valt. Alle bedragen zijn exclusief BTW.
 3. Opdrachtnemer factureert bij kortdurende/eenmalige activiteiten direct na afronding van de opdracht. Bij langdurende activiteiten wordt per maand gefactureerd. Vorenstaande geldt tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 4. Als van opdrachtnemer meer dan de gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter uitvoering van de overeenkomst, kan opdrachtnemer voor aanvang van haar werkzaamheden betaling (of daarmee gelijk te stellen zekerheid) eisen.
 5. Betaling dient te geschieden binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum. Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal opdrachtgever automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is.
 6. In geval van betalingsverzuim door de opdrachtgever is opdrachtnemer gerechtigd alle ten behoeve van opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden.
 7. Ingeval van betalingsverzuim is opdrachtgever voorts een vertragingsrente verschuldigd over de openstaande vorderingen gelijk aan de wettelijke rente.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële consequenties heeft, zal opdrachtnemer vooraf de opdrachtgever hierover inlichten.
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 7 Tussentijdse beëindiging van een opdracht en annuleringen

 1. Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig beëindigen indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatsvinden conform de bevestigde offerte. Dit dient gemotiveerd aan de wederpartij bekend te worden gemaakt.
 2. Bij eenzijdige beëindiging door opdrachtnemer heeft de opdrachtgever geen recht op vergoeding van de door hem of haar gemaakte kosten indien opdrachtnemer voor de opdracht inmiddels werkzaamheden heeft verricht of kosten heeft gemaakt.
 3. Annulering en/of verplaatsing voor een training of workshop door opdrachtgever kan tot uiterlijk vijf werkdagen vóór de geplande datum. Bij annulering door de opdrachtgever binnen vijf werkdagen voor de datum wordt 100% van de kosten in rekening gebracht.
 4. Individuele coachingsgesprekken kunnen tot uiterlijk 48 uur van tevoren worden geannuleerd of verplaatst. Daarna wordt 100% van de kosten van het coachingsgesprek in rekening gebracht. Tevens wordt – indien van toepassing – de huur van de externe coachruimte in rekening gebracht.

Artikel 8 Vertrouwelijkheid

 1. Opdrachtnemer is redelijkerwijs verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van coachee/deelnemer en opdrachtgever jegens derden.
 2. Opdrachtnemer zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de gegevens en de belangen van coachee/deelnemer en opdrachtgever.
 3. Coachee/deelnemer en opdrachtgever zal zonder toestemming van opdrachtnemer geen mededelingen doen aan derden over de aanpak van opdrachtnemer, haar werkwijze en dergelijke en tevens niet haar methodieken en materiaal aan derden ter beschikking stellen.
 4. Al het materiaal, zowel schriftelijk als mondeling, dat door coachee/deelnemer wordt ingebracht, wordt door opdrachtnemer vertrouwelijk behandeld. Het staat cliënt/deelnemer vrij om desgewenst zelf mededeling te doen aan derden over wat in de coaching/training besproken is.
 5. Opdrachtnemer kan bepaalde onderwerpen uit de coachingsbijeenkomsten geanonimiseerd gebruiken in het kader van opleiding, intervisie, supervisie of (re)certificering.

Artikel 8. Intellectueel eigendom

 1. Voor zover auteurs-, merk-,modellen,- handelsnaam- of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op de door opdrachtnemer ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten, is en blijft opdrachtnemer houder respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen.
 2. Opdrachtnemer behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9 Persoonsgegevens

 1. Door het aangaan van een overeenkomst met opdrachtnemer wordt aan opdrachtnemer toestemming verleend voor registratie en verwerking van de ten behoeve van de uitvoering van de opdracht verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal opdrachtnemer uitsluitend gebruiken voor de uitvoering van de opdracht. Zie verder het voor MarTD geldende Privacy Reglement.

Artikel 10 Klacht of Geschil

 1. Een klacht over verrichte werkzaamheden of een factuurbedrag dient binnen 30 dagen schriftelijk bij opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt. Overschrijding van deze termijn leidt tot verval van alle aanspraken.
 2. Na kennisname en bespreking van de klacht met de opdrachtgever zal opdrachtnemer zo goed mogelijk uitvoering geven aan de overeengekomen oplossingsrichting.
 3. Indien opdrachtnemer de betreffende klacht conform lid 1 van dit artikel bij Mar Talent & Developmentl kenbaar heeft gemaakt en Mar Talent & Development en de opdrachtgever vervolgens niet tot een acceptabele oplossing hebben kunnen komen, kan de opdrachtgever een klacht indienen bij het Noloc. Klachten worden bij het Noloc afgehandeld volgens ‘het regelement van de rechtspraak’ verder informatie is te vinden op www.noloc.nl.
 4. Alle geschillen die verband houden met een overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter waar opdrachtnemer haar woonplaats heeft.