wave

Privacy Verklaring

Mar Talent & Development is een bedrijf voor loopbaanbegeleiding, coaching, training en advies op het gebied van loopbaan-, levensvragen, team- en professionele ontwikkeling.  In deze privacyverklaring is opgenomen hoe Mar Talent & Development persoonsgegevens verwerkt. Mar Talent & Development draagt er te allen tijde zorg voor dat persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld en gaat zorgvuldig, transparant en veilig om met je persoonsgegevens.

Persoonsgegevens
Mar Talent & Development verwerkt onderstaande persoonsgegevens:
Naam, Adres, Telefoonnummer(s), e-mailadres, geboortedatum, geslacht, gegevens uit door cliënt(en) ingevulde vragenlijsten en gespreksverslagen.

Doelen voor het verwerken van persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

  • Om contact met op te kunnen nemen via telefoon of e-mail.
  • Om uitvoering te geven aan een overeenkomst met de opdrachtgever.
  • Om met cliënt overeengekomen diensten te verlenen.
  • Om administratieve verplichtingen na te komen.
  • Om een wettelijke verplichting na te leven of uit te voeren.


Grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens:
De persoonsgegevens worden als volgt verwerkt:

  • Gegevens delen: Mar Talent & Development verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met de cliënt en/of met de opdrachtgever om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
  • Bewaartermijn persoonsgegevens: Mar Talent & Development bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. De termijn is in principe 7 jaar.
  • Gegevens aanpassen, wijzigen, verwijderen: Cliënt heeft te allen tijde het recht om, na een schriftelijk verzoek aan Mar Talent & Development zijn/haar persoonlijke gegevens op te vragen en in te zien. Cliënt kan verzoeken de gegevens aan te passen of te verwijderen en bezwaar kenbaar maken tegen verwerking dan wel het overdragen van gegevens aan een andere partij. Cliënt kan toestemming tot verwerking intrekken door een e-mail te sturen  naar Marja@MarTD.nl.

Beveiliging gegevens
Mar Talent & Development heeft passende maatregelen genomen om klantgegevens te beveiligen. Mocht de indruk bestaan dat dit niet op adequate wijze gebeurt, neem dan contact op. Mar Talent & Development behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.